CZENDE

Logo

Wellness - fitodar
Wellness

Zrelaxujte tělo i duši po náročném dni v našem nově otevřeném wellness centru. Po jeho návštěvě se budete cítit uvolněně a odpočatě a načerpáte tak energii pro další den.

Ubytování
Pokoje

Ubytování v komfortně vybavených 19 dvoulůžkových pokojích a 2 apartmánech. Vstup do wellness centra zdarma. V každém pokoji bezplatné připojení k internetu!

Bylinná káď fitodar
Bylinná káď Fitodar

Patří mezi nejpřirozenější a nejefektivnější metody detoxikace a očisty celého našeho organismu. Očišťuje, detoxikuje, regeneruje, harmonizuje tělo, ducha i mysl. Tímto procesem se posiluje celý imunitní systém organismu.

Tipy na výlety
Výlety

Hotel je výborným výchozím bodem pro objevování krás města Opavy i pamětihodností a zajímavostí jejího okolí.

Ubytování
Pokoje

Ubytování v komfortně vybavených 19 dvoulůžkových pokojích a 2 apartmánech. Vstup do wellness centra zdarma. V každém pokoji bezplatné připojení k internetu!

Ochrana osobních údajů

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce dat: COME vending s.r.o., Žižkova 2904/8, 747 07 Opava - Předměstí, jako provozovatel WELLNESS HOTEL OPAVA, Žižkova 2904/8, 747 07 Opava

Host: Fyzická nebo právnická osoba využívající služby provozovatele

Nařízení: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Obecná ustanovení

Předmětem těchto zásad je zajištění zpracovávání osobních údajů hostů získaných v rámci obchodní činnosti Hotelu a dále zakotvení povinnosti zachovávat mlčenlivost o těchto získaných informacích, a to v rozsahu a za podmínek stanovených těmito zásadami.

Hotel se v souladu s těmito zásadami zavazuje zpracovávat osobní údaje hostů. Tyto zásady jsou zhotoveny v rozsahu práv a povinností, které při zpracovávání osobních údajů podle předchozího odstavce vyplývají z příslušných právních předpisů, zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů („Nařízení”).

Práva, povinnosti a mlčenlivost

Hotel se zavazuje přijmout taková technická, personální a jiná potřebná opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

V souvislosti s poskytováním ubytovacích služeb je Hotel povinen zpracovávat osobní údaje hostů. S těmito údaji pracují zejména:

 • Recepční hotelu
 • Manažer hotelu
 • Ekonom, účetní
 • Obsluha restaurace
 • Masér

Výše uvedení uživatelé byli poučeni o citlivosti osobních údajů. S osobními údaji hostů nakládají výhradně v rámci služeb poskytovaným Hotelem. Hotel ani zaměstnanci nepředávají osobní údaje hostů dalším subjektům. Dalšími zpracovateli osobních údajů hostů jsou:

 • Hotelový systém REHOS
 • Externí advokátní kancelář
 • Cizinecká policie, finanční úřad, Český statistický úřad
 • Zpracovatelé, kteří poskytují serverové, webové, cloudové nebo IT služby
 • Podmínky zpracování a nakládání s osobními údaji hostů jsou upraveny ve zpracovatelské smlouvě mezi Hotelem a daným zpracovatelem, nebo jsou zákonnou povinností Hotelu.

Osobní údaje hostů nejsou poskytovány třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pověřencem pro ochranu osobních údajů Hotelu je ing. Petra Kubínková, kontaktní e-mail gdpr@come.cz. Hotel zajistil pověřenci školení potřebné s vykonáváním funkce pověřence v souladu s Nařízením.

Informace o hostech

Hotel má zákonnou povinnost uchovávat o svých hostech některé osobní údaje, a to zejména jméno, příjmení, datum narození, národnost, adresa a doba ubytování, číslo a typ dokladu, případné vízum, účel pobytu. Tato povinnost se řídí Zákonem o pobytu cizinců na území ČR (326/1999), Zákonem o místních poplatcích (565/1990) a Zákonem o dani z přidané hodnoty (235/2004). Dle těchto právních předpisů je hotel povinen uchovávat osobní údaje o zákaznících po dobu 6 a 10 let.

Host má kdykoli právo požádat Hotel o přehled svých osobních údajů. Tyto informace jsou uchovávány v kartě hosta v hotelovém systému a evidenční knize, která je v tištěné podobě uschována v uzamčené místnosti. V případě žádosti o výmaz osobních údajů Hotel smaže kartu hosta a skartuje evidenční knihu. Výše uvedeným zákonům však Hotel musí dostát. Vyjmenované osobní údaje mohou být smazány až po uplynutí zákonné lhůty.

Technické a organizační zabezpečení ochrany osobních údajů

Hotel se zavazuje, že technicky a organizačně zabezpečí ochranu zpracovávaných osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití a aby byly personálně a organizačně nepřetržitě po dobu zpracovávání údajů zabezpečeny veškeré povinnosti správce osobních údajů, vyplývající z právních předpisů, zejména Nařízení.

Hotel se zavazuje, že zpracovávání údajů bude zabezpečeno zejména následujícím způsobem:

 • k osobním údajům budou mít přístup pouze oprávněné osoby Hotelu, které budou mít Hotelem stanoveny podmínky a rozsah zpracování údajů a každá taková osoba bude přistupovat k osobním údajům pod svým jednoznačným identifikátorem a heslem;
 • osobní údaje budou zpracovávány v prostorách Hotelu, do nichž budou mít přístup pouze oprávněné osoby nebo jeho dodavatelé (subdodavatelé), vázaní stejnými povinnostmi;
 • Hotel zabrání neoprávněnému čtení, vytváření, kopírování, přenosu, úpravě či vymazání záznamů obsahujících osobní údaje;
 • učiní opatření, která umožní určit a ověřit, komu byly osobní údaje předány, kým byly zpracovány, pozměněny nebo smazány.

Hotel se zavazuje prostřednictvím vlastních vnitřních předpisů případně zvláštních smluvních ujednání zajistit, že jeho zaměstnanci a jiné osoby, které budou zpracovávat osobní údaje, tak budou činit pouze za podmínek a v rozsahu Hotelem stanoveném a odpovídajícím pokynům Hotelu. Zejména bude sám (a závazně uloží i těmto uvedeným osobám) zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, a to i po skončení zaměstnání nebo příslušných prací u Hotelu.

Kamerový systém

Hotel využívá k prevenci ochrany svých hostů, svého a jejich majetku kamerový systém. Hotel prohlašuje, že se záznamy žádným způsobem nepracuje, neposkytuje je třetím osobám, či subjektům.

Webové stránky

Na webových stránkách Hotelu www.hotel-opava.cz jsou užity pouze metriky Google Analytics, s titulem oprávněného zájmu za účely marketingu.

Práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází k na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Zprostředkovatel požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) nám to ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Uplatnění práv

Host může podat žádost o uplatnění práv:

 • osobně po ověření totožnosti na recepci, po sepsání žádosti bude sdělen termín vyřízení
 • e-mailem na gdpr@come.cz s platným elektronickým podpisem
 • z vlastní datové schránky Zákazníka do datové schránky Hotelu pigwa2d
 • dopisem s vlastnoručním podpisem na adresu:  COME vending s.r.o., Žižkova 2904/8, 747 07 Opava.

Obsah žádosti:

 • Identifikační údaje – jméno, příjmení, datum narození
 • Druh výkonu práva – viz popis Práv plynoucích ze zpracování osobních údajů
 • Upřesnění žádosti – např. v případě opravy správné údaje
 • Telefon – pro případná upřesnění a domluvu na dalším postupu

V případě, že vzniknou pochyby o totožnosti hosta, je Hotel oprávněn ho požádat o poskytnutí dodatečných informací pro potvrzení totožnosti.

Úkony spojené s výkonem práv subjektů údajů jsou činěny bezplatně. Jsou-li však žádosti shledány jako zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména proto, že se opakují, pak lze uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady, nebo odmítnout žádosti vyhovět.

Dozorový úřad pro podání stížnosti: Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25. 5. 2018.